הצוחה םינפבמ םייחב יתרחבו
תוארלו טיבהל
בישקהלו עומשל
תעדלו ןיבהל
תווחלו שיגרהל
תויהל


היבא ידי לע בצוע רתאה * רבה היבאל םירומש הז רתאב תויוכזהו םינכתה לכ